Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.jirizindulka.com (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností:

 • JiriZindulka.com, s.r.o., se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4,
 • IČ: 08251380,
 • DIČ: CZ08251380
 • je plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 315641

adresa pro doručování:

 • Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4
 • telefonní číslo: +420 603 846 464
 • kontaktní e-mail: jiri@jirizindulka.com

jako poskytovatelem služeb

a vámi jako uživatelem služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Smlouvou se vám zavazujeme poskytnout službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za službu a tuto službu převzít. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby naleznete v článku 4 a podmínky poskytnutí služby v článku 5. Informace o změně či zrušení smlouvy jsou v článku 6 a vaše práva z vadného plnění včetně postupu reklamace naleznete v článku 7.

1.2. Jaké služby poskytujeme? 

Námi poskytovanými službami jsou sportovní, školicí a expediční plavby na námořních plachetnicích (dále jen „lodě“), jachtařské kurzy a přednášky (dále jen „akce“).

Vezměte na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb, resp. konkrétní osoby zajišťující službu (dále jen „kapitán lodi, instruktor jachtingu nebo přednášející“) a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.

Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí vás, jako uživatele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.

1.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

- těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
- Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
- podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
- objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Upozorňujeme, že prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.  Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

2.2. Jak podat objednávku služeb?

Na webovém rozhraní je zobrazen kalendář poskytovaných služeb, tj. sportovních, expedičních a školních plaveb (dále také jen „plavba“) a jachtařských kurzů a přednášek (dále jen „školení“). Pro objednávku účasti na plavbě nebo školení zvolte termín v zobrazeném kalendáři. Následně budete přesměrováni na objednávkový formulář, kde je nutné vyplnit všechny informace zde předepsané, zejména vaše kontaktní údaje.

Pokud odesíláte objednávku, resp. uzavíráte smlouvu za více osob, prohlašujete, že jste k uzavření smlouvy a k výkonu souvisejících práv a povinností včetně úhrady ceny služby za tyto osoby zmocněni.

Závaznou objednávku pro účast na plavbě podáte stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Objednávku plavby je též možné provést i jinými prostředky, jako např. přes whatsApp, messengerem nebo emailem. Závazná objednávka je v takovém případě podána potvrzením termínu plavby prostřednictvím whatsApp, messengeru nebo e-mailu.

2.3. Jak postupujeme po podání objednávky plaveb nebo školení?

Před závazným odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „Odeslat“ bude již vaše objednávka závazná. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem. Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství služeb, e-mailovou a dodací adresu.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky spolu se zálohovou fakturou je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Pokud zálohovou fakturu neuhradíte, nejsme povinni vám rezervovat místo na plavbě nebo na školení. V případě, že dojde k neuzavření smlouvy z naší strany, vracíme částku uhrazenou zálohovou fakturou do 14 dní na účet, ze které jsme platbu obdrželi, případně na účet, který nám sdělíte.

Následně dochází k finálnímu potvrzení z naší strany a až tímto okamžikem je uzavřena smlouva. Pokud by k uzavření smlouvy nedošlo, vrátíme vám uhrazenou zálohu.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo vám zasláno či sděleno přijetí objednávky z naší strany) můžete zrušit či změnit telefonicky nebo emailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka, ohledně které lze odstoupit od smlouvy při uhrazení stornopoplatku (podrobněji v článku 6), máme též nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.5. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vám je doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Zpravidla nekontaktujeme zákazníky, kteří neuhradí zálohovou fakturu ve lhůtě splatnosti. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu služby na základě námi vystavené faktury za objednané služby, nejpozději však zahájením poskytování služby. Pokud by k uhrazení ceny služby v době splatnosti nedošlo, vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit.

2.6. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. Cena

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Ceny uvedené u prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Pokud by již v průběhu objednávání nebyly aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni vám službu poskytnout za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Co cena služeb nezahrnuje?

V ceně služeb zpravidla není zahrnuta strava, doprava na místo zahájení plavby a doprava z místa ukončení plavby. Tyto informace jsou uvedeny vždy na webovém rozhraní před odesláním objednávky.

3.3. Lze kombinovat slevy z ceny služeb?

Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu služby můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány;
 • bezhotovostně prostřednictvím platební metody Apple Pay;
 • bezhotovostně před dodáním služeb převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost ceny služby?

Cena se zpravidla hradí dvoufázově, tj. formou zálohové platby a následného doplatku ceny.

Při bezhotovostní platbě před poskytnutím služby je cena, zejména zálohová platba, splatná do pěti dnů od přijetí objednávky; v případě služeb však nejpozději před započetím jejich poskytování. Doplatek ceny jste povinni uhradit nejpozději do 30 dní před předpokládaným termínem zahájení poskytování služby. V případě objednání plavby později než 30 dní před předpokládaným termínem jejího zahájení je cena splatná do 5 pracovních dnů od objednání, nejpozději však bezprostředně před zahájením poskytování služby. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Jak vystavujeme faktury?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením faktury elektronickou formou.

5. PODMÍNKY ÚČASTI NA PLAVBĚ NEBO ŠKOLENÍ A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1.      Práva a povinnosti spojená s účastí na plavbě nebo školení

Podáním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že jste srozumění s tím, že plavba jakožto outdoorová aktivita, při které existuje potencionální riziko vzniku nebezpečí, je dobrovolná, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost (my se touto smlouvou zavazujeme, že podnikneme patřičné kroky k tomu, abychom v maximální možné míře snížili riziko nebezpečí a možnost vzniku škody).

Dále berete na vědomí, že uživatelem služeb (dále také „účastník plavby“) může být pouze osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná. Můžeme po vás požadovat prokázání těchto skutečností například předložením průkazu totožnosti či jiného dokladu. Ve výjimečných případech může být plavba povolena i osobě mladší 18 let a osobě s omezenou svéprávností, avšak za účasti zletilé osoby, která za nezletilého či osobu s omezenou svéprávností bude plně odpovídat.

Vezměte na vědomí, že plavby nejsou primárně určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pokud byste si nebyli jisti, jestli je pro vás plavba vhodná, neváhejte se na nás před podáním objednávky obrátit. Dále byste nám měli před poskytnutím služby dobrovolně sdělit váš zdravotní stav a medikaci (léky), kterou máte užívat, a to zejména ty skutečnosti, které mohou ovlivnit vaše fyzické funkce (např., že máte cukrovku a musíte užívat pravidelně inzulín). Tuto informaci potřebujeme vědět, abychom byli schopni předejít a případě včas zakročit v krizové situaci. Podáním přihlášky prohlašujete, že nejste nemocen či nemáte omezení, které by mohlo ovlivnit vaši účast na plavbě a případně ohrozit ostatní členy posádky.

Další podmínkou účasti na plavbě je mít u sebe platný cestovní doklad (cestovní pas, pro cesty do zemí Schengenského prostoru občanský průkaz) a být vzhledem k charakteru plavby dostatečně vybaven. V případě, že u sebe nebudete mít platný cestovní doklad nebo budete vzhledem k charakteru plavby zjevně nedostatečně vybaveni, nebude vám umožněna účast na plavbě bez nároku na vrácení ceny. Jsou-li pro plavbu nutná víza, jste povinni taktéž si je zajistit. My vám k tomu poskytneme dostatečné informace a případně též můžeme po předchozí domluvě poskytnout i patřičnou součinnost.

Další podmínkou pro účast na plavbě je předložení potvrzení o cestovním a úrazové pojištění do zahraničí. Pojištění byste nám měli doložit co nejdříve, nejpozději do 14 dní před zahájením plavby. Berete na vědomí, že pokud se neprokážete platným cestovním a úrazovým pojištěním, nebude vám plavba umožněna. V tomto případě se jedná o podstatné porušení smlouvy a my si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy. V případě, že jste podnikatel, máme právo na smluvní pokutu ve výši 50 % ceny. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno naše právo na náhradu vzniklé škody. V případě, že jste spotřebitel, máme právo na náhradu dosud vynaložených nákladů. Zbylou část vámi uhrazené ceny služby vám vrátíme do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Současně vezměte na vědomí, že máme právo (zejména z důvodů bezpečnostních a zdravotních) neumožnit některému účastníkovi plavby, nalodění, pokud k tomu shledáme závažné důvody. Porušení takového pokynu je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá nám právo na odstoupení od smlouvy. V případě, že jste podnikatel, máme právo na smluvní pokutu ve výši 50 % ceny. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno naše právo na náhradu vzniklé škody. V případě, že jste spotřebitel, máme právo na náhradu dosud vynaložených nákladů. Zbylou část vámi uhrazené ceny služby vám vrátíme do 14 dní od odstoupení od smlouvy.

Právo na účast na plavbě nebo právo na poskytnutí zakoupené služby můžete po dohodě s námi postoupit na třetí osobu. S tímto nám však vznikají náklady a můžeme po vás požadovat uhrazení manipulačního poplatku ve výši 2.000,- Kč.

Služby jsou poskytovány v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, přesné informace vám vždy zašleme v potvrzení objednávky, případně nejpozději 14 dní před zahájením plavby nebo školení.

5.2. Základní práva a povinnosti účastníka plavby nebo školení

- Účastník plavby je povinen řídit se našimi pokyny týkajícími se užívání lodi, bezpečnostními pokyny a dále provozním řádem lodi a případně též příručkou uživatele lodi; dostavit se včas na místo zahájení plavby, resp. na místo určené v průběhu plavby v případě odplutí z jednotlivých zastávek v přístavech;

- Účastník plavby nesmí být po dobu plavby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, nebo léků, při jejichž užívání dochází ke snížení pozornosti nebo schopnosti rychlé reakce, nebo mají uspávací účinky. Pokud se účastní plavby osoba mladší osmnácti let nebo osoba s omezenou svéprávností, nemůže se podílet na řízení lodi. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s tímto článkem obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit loď následků spojených s konzumací výše uvedených látek či obdobných výrobků);

- Účastník plavby bere na vědomí, že uvnitř lodi je přísně zakázáno kouřit cigarety či jiné tabákové nebo obdobné výrobky. V případě porušení zákazu a vzniku škody bude postupováno v souladu s tímto článkem obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy (za škodu se považuje též případ, kdy bude potřeba zbavit loď zápachu z cigaret či jiných tabákových nebo obdobných výrobků);

- Za přestupky či delikty způsobené vámi jako účastníkem plavby odpovídáte výlučně vy jako účastník plavby případně jeho zákonný zástupce (odpovědná osoba);

- Každý účastník plavby je povinný dodržovat právní předpisy platné v místě plavby, nenarušovat průběh plavby nevhodným chováním, chovat se k nám a ostatním účastníkům v souladu s obecně uznávanými pravidly chování; počínat si za všech okolností tak, aby nedošlo ke vzniku škod na majetku či zdraví nás, ostatních účastníků či třetích osob;

- Každý účastník plavby je povinný mít platně sjednané cestovní a úrazové pojištění pro příslušnou oblast plavby;

- Doporučujeme nevnášet na loď žádné cennosti či předměty větší finanční hodnoty. Loď není určena pro úschovu těchto věcí a nemá v rámci svého vybavení ani uzamykatelný sejf.

V případě, že se v domluvený den a čas nedostavíte na domluvené místo setkání pro zahájení služby, propadá vám uhrazená cena služby bez nároku na jakoukoliv náhradu. 

5.3. Naše základní povinnosti související s lodí

- Jsme povinni vám zajistit loď s odpovídajícím vybavení, ve funkčním stavu a v dohodnutém termínu, a udržovat loď ve funkčním stavu po celou dobu poskytování služby;
- v případě nastalé poruchy na lodi v průběhu plavby se pokusíme závadu odstranit, pokud to nebude možné, pokusíme se zajistit náhradní loď. Případné reklamace služby budeme vyřizovat v souladu s čl. 7 těchto obchodních podmínek, které obsahují reklamační řád.

5.4. Další práva a povinnosti

Při využívání našich služeb, zejména při účasti na plavbě nebo školení, vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách, provozním řádu lodi či na webovém rozhraní, jakož i pokyny kapitána lodi, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh plavby nebo služby.

Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem služeb, nebo informace, které v průběhu plavby nebo školení získáte od nás nebo od kapitána lodi, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám nebo tyto informace jinak šířit.

5.5. Vydávání certifikátů

Je-li součástí plavby či služby certifikát o absolvování, zavazujeme se předat certifikát vám i dalším účastníkům plavby či služby prostřednictvím kapitána lodi nebo jiným vhodným způsobem. Podmínkou vydání certifikátu je absolvování celé plavby či služby. K předání certifikátu dojde ihned po skončení plavby či služby, nebo bude certifikát dle dohody zaslán elektronickou poštou. Obdobně vám v případě vaší žádosti taktéž vám vystavíme certifikát o naplutých námořních mílích.

5.6. Škoda způsobená na lodi

V případě, že vy nebo jakýkoliv člen posádky způsobíte na lodi, jejím příslušenství či vybavení či věcech třetích osob jakoukoliv škodu, jste povinni nás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Budeme-li povinni uhradit třetí osobě náhradu újmy, která jí vznikla v souvislosti s vaším jednáním, které porušuje tyto obchodní podmínky nebo příslušné právní předpisy, jste povinni nás odškodnit, tedy nám tuto škodu nahradit.

V případě, že na lodi, jejím příslušenství či vybavení způsobíte vy škodu, jste povinni nám ji v plné výši uhradit. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiné lodi či chybějících dílů, příslušenství či vybavení. Není-li v důsledku výše uvedeného možné loď využít k další plánované plavbě, máme vůči vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku počítaného dle počtu účastníků, ceny plavby, případně ceny nájmu náhradní lodi odpovídající kvality (pokud se nám ji podaří zajistit).

V případě, že škoda bude uhrazena pojišťovnou, jste odpovědni uhradit případně naši spoluúčast a případně též celou výši škody, které není kryta pojištěním (tj. do výše reálné škody, tedy takové, která pronajímateli skutečně vznikla a nebyl z ní odškodněn).

5.7. Je loď pojištěna?

Loď je pojištěna proti škodám způsobeným při užívání lodi třetími osobami. Podmínky pojištění se řídí dle pojistné smlouvy. Loď poskytovatele je pojištěna rovněž havarijně. 

Pojištění se nevztahuje na věci vnesené do lodi ani v ní odložené.

5.8. Společná ustanovení o poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň objednané služby nebo změnit osobu kapitána lodi. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby. S ohledem na momentální fyzický, psychický a zdravotní stav účastníků, nepříznivé počasí a další okolnosti může kapitán lodi plánovaný program plavby omezit, zrušit jej, či jen nahradit programem jiným.

Vyhrazujeme si právo vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná minimální kapacita lodi. V takovém případě máme právo od smlouvy odstoupit. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, vám do 14 dnů vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od Vás peníze obdrželi, popřípadě takovým způsobem, který budete požadovat.

V průběhu plavby můžeme pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy, na nichž může být zachycena vaše podoba a projevy. Tyto záznamy dále uchováváme pro naše interní potřeby, zveřejňujeme na webovém rozhraní a v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a poskytování našich služeb. Účastí na plavbě či jiné službě nám dáváte vy i případní další účastníci plavby či služby svolení se zachycením a rozšiřováním své podoby ve smyslu § 84 a § 85 občanského zákoníku. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat (tj. i v průběhu pořizování záznamů při plavbě či po zveřejnění záznamů).

Porušíte-li jakoukoliv povinnost stanovenou tímto článkem obchodních podmínek, máme právo ukončit vám poskytování služeb, tedy zejména vyloučit vás z plavby, a to i bez náhrady.

6. ZMĚNA, ZRUŠENÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Jak můžete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouva o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Jelikož vám chceme vyjít maximálně vstříc, umožníme vám odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.

Od smlouvy můžete odstoupit, v takovém případě nám jste povinni uhradit storno poplatek podle počtu dnů, které ode dne odstoupení zbývají do předpokládaného dne zahájení poskytování služeb, a to v následující výši:

Počet dnů před zahájením poskytování služby        Výše storno poplatku
91 a více dnů.                                                            10 % ze sjednané ceny služby
90 až 31 dnů.                                                             50 % ze sjednané ceny služby
méně nežli 30 dnů                                                  100 % ze sjednané ceny služby

V případě, že si před zahájením plavby za sebe seženete náhradu, zpravidla je na místo stornopoplatku účtován manipulační poplatek. Výše manipulačního poplatku činí 2.000 Kč. Případně je též možné po předchozí domluvě a zajištění náhradníka přesunutí plavby na jiný volný termín.

Vyhrazujeme si právo jednostranně započíst náš nárok na úhradu stornopoplatku (manipulačního či jiného poplatku) proti vašemu nároku na vrácení ceny služby.

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno písemně. Dnem určujícím výši storno poplatku je den, kdy nám odstoupení od smlouvy došlo. Oznámení o odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Pokud odstoupíte od smlouvy, máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. Odstoupením od smlouvy se zde myslí i její výpověď.

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se službou poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět.

6.2. Jakým způsobem nám vrátíte dárek?

Dar nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému daru doporučujeme přiložit:

- kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi;
- písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy.

6.3. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky ponížené v souladu s tímto článkem vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného daru na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že dar nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Kdy dále můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena služby (článek 3.1 těchto obchodních podmínek);
 • neobdrželi jsme od vás cenu služby v době splatnosti
 • nemoci kapitána a nemožnosti zajištění náhradního kapitána s potřebnými zkušenosti pro plavbu v dané oblasti;
 • z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu, tj. v případě nepředvídatelné a neodvratitelné události jako je válka, povstání, živelní pohroma, Covid apod (společně také jako „vyšší moc“);
 • nebudete mít sjednané cestovní a úrazové pojištění pro účely poskytnutí služeb;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

7.1. Za jaké vady odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

- odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;
- je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;
- je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
- je v souladu s požadavky právních předpisů.

7.2. Jaká je záruční doba na poskytované služby?

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany. Doporučujeme vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

7.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

a) bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);
b) přiměřenou slevu z ceny služby;
c) odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

7.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
- jste vadu sami způsobili.

 7.5.  Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. 

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. INFORMACE PRO PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

9.1. Jste-li podnikatelem nebo právnickou osobou, vztahují se na vás tyto obchodní podmínky, s výjimkami stanovenými v tomto článku 9.

9.2. Jste-li podnikatelem nebo právnickou osobou, nevztahují se na vás ustanovení těchto obchodních podmínek upravující odstoupení od smlouvy dle článků 6.1., 6.2. a 6.3. Dále se na vás nevztahuje právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle článku 8.3. těchto obchodních podmínek.

9.3. Jste-li podnikatelem nebo právnickou osobou, nejsou vám garantována práva dle čl. 7 těchto obchodních podmínek, která dle právních předpisů náleží pouze spotřebitelům.

9.4. Jste-li podnikatelem nebo právnickou osobou a jste v prodlení se zaplacením ceny, jsme oprávněni vám účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Náš nárok na náhradu škody, která nám vaším prodlením vznikla, tím není dotčen.

9.5. Jste-li podnikatelem nebo právnickou osobou a dopustíte se porušení některé z vašich povinností dle článku 5 těchto obchodních podmínek, máme nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny. Tím není dotčen náš nárok na náhradu škody, která nám případně vznikla.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky, včetně webových stránek třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. 6. 2020